výchozí banner

Navigace
Aktuality
Zemědělství
Dotace a podpory
Zemědělské standardy a normy
Lesnictví a vodní hospodářství
Potravinářství
Životní prostředí
Legislativa ČR a EU
Poradenství a vzdělávání
Věda a výzkum
Rozvoj venkova a krajské aktivity
Krajské programy, projekty, zajímavosti
Nevládní organizace a spolky
Partneři
O nás a další užitečné adresy
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : po - 22.10.2018
Svátek má : Sabina
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Vyhlášení dotačních programů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 141652 ; Vydáno : 12.12. 2017 ; Autor : Ing Ladislav Štverák

 

30. jednání Rady Plzeňského kraje

Vyhlášení dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - investiční projekty 2018  Rada PK schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora spolkové činnosti na venkově – investiční projekty 2018" v celkové výši 3 miliony korun. Dotační program "Podpora spolkové činnosti na venkově – investiční projekty 2018" je určen pro spolky se sídlem v obci do 5 tisíc obyvatel nebo části obce do 500 obyvatel v Plzeňském kraji. Cílem programu je vytvářet a zlepšovat technické podmínky k zabezpečení nekomerční činnosti spolků ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově a motivuje obyvatele k veřejné dobrovolné činnosti. Projekty, na které spolky budou žádat dotaci, se musí realizovat na území Plzeňského kraje.


Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/ mistrovství Evropy v roce 2018 Členové rady schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/ mistrovství Evropy v roce 2018“ ve výši 2 miliony korun. Účelem dotačního programu je podpora sportujících jedinců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen "MS") a mistrovství Evropy (dále jen "ME"). Důvodem podpory je snížení finanční náročnosti spojené s účastí na MS/ ME, podpora talentovaných sportovců z Plzeňského kraje a zviditelnění Plzeňského kraje na MS/ ME. Žadatelem mohou být fyzické osoby účastnící se MS/ ME v roce 2018, které mají trvalý pobyt na území Plzeňského kraje, nebo spolek, v němž je sportovec, který má trvalý pobyt v Plzeňském kraji, řádně registrován.


Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 - vyhlášení Rada schválila vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018, na který je letos v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněna rekordní částka 115 milionů korun. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (dále jen PSOV PK) je vyhlašován Plzeňským krajem od roku 2005 s cílem pomoci venkovským oblastem kraje. PSOV PK je u obcí velmi oblíbený zejména pro svou jednoduchost. Pro malé obce je to často jediná možnost, jak získat dotaci na opravu, rekonstrukci nebo pořízení svého nemovitého majetku. Od roku 2008 podporuje kraj také pořízení nových územních plánů. Vyhlašovaný dotační program PSOV PK 2018 počítá s finančním krytím ve výši 112 milionů korun. Zbývající 3 miliony korun budou použity na podporu kamenných prodejen v malých obcích - problematika bude řešena samostatným dotačním titulem (předpokládané vyhlášení na jaře 2018).

V rámci programu se vyhlašují tři dotační tituly:

PSOV PK 2018 - Projekty obcí: dotace na pořízení, opravy, rekonstrukce hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení atd.). Žadatelem může být obec PK do 1 500 obyvatel, dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2017.

PSOV PK 2018 - Územní plány: dotace na pořízení územního plánu pro obce PK do 2 000 obyvatel. V rámci dotačního titulu Územní plány získaly v minulých letech dotaci vždy všechny obce, které o ni požádaly. Stejně jako v loňském roce budou v tomto dotačním titulu zvýhodněny tzv. "brdské obce" - jednak mohou požádat o vyšší částku než ostatní žadatelé a také mohou požádat i na změnu platného územního plánu (která jinak podporována není).

PSOV PK 2018 - Integrované projekty: dotace pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje. Projekt musí být obcemi společně financovaný, realizovaný a využívaný. Mikroregiony mohou požádat na projekty např. v těchto oblastech: obnova drobných sakrálních památek, vybudování nebo oprava naučné stezky, modernizace autobusových zastávek, pořízení velkokapacitního stanu, nákup pojízdné prodejny apod. Oblasti podpory jsou přesně vymezeny.

Vyhlášení dotačního programu se uskuteční po schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 na jednání zastupitelstva 18. 12. 2017.


Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018
Rada PK schvaluje vyhlášení následujících dotačních programů Plzeňského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018:

 • Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 (do výše 4 miliony korun)
 • Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 (do výše 2,5 milionu korun)
 • Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018 (do výše 400 tisíc korun)

Vyhlášením programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy dojde k naplňování cíle Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji, kterým je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podpora systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotras a singltreků a projektové dokumentace a vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu specializovaných tras (singltrek, pumptrek, in-line). Preferovány budou dále zejména projekty týkající se výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím – např. v oblasti bývalého Vojenského újezdu Brdy.

Dotační program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji dlouhodobě podporuje obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury, vznik regionálních produktů, zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Plzeňský kraj patří k územím v České republice, která mají  pro rozvoj venkovské turistiky dobré předpoklady. Potenciál rozvoje cestovního ruchu všeobecně zdůrazňuje jeho jedinečná geografická poloha. Vzhledem k tomu, že venkovská turistika a především agroturistika je využívána v Plzeňském kraji jen zčásti, je nutné ji cíleně zatraktivňovat a podporovat. Předmětem podpory mohou být projekty investičního  i neinvestičního charakteru.

Dotační program podpory činnosti informačních center na území Plzeňského kraje každoročně přispívá k rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření nabídky cestovního ruchu dané oblasti. Informační centra plní jednu z nejdůležitějších rolí v rámci praktické, účelné a cílené propagace Plzeňského kraje. Poskytují veškeré informace z oblasti cestovního ruchu a přispívají tím
k informovanosti a spokojenosti turistů, jež vede k opakovaným návštěvám i pobytům domácích a zahraničních turistů v regionu. V rámci programu budou podpořeny projekty neinvestičního charakteru zaměřené na tvorbu tiskových propagačních materiálů, webových prezentací, multimediálních produktů a produktů z oblasti nových médií obsahujících nabídku cestovního ruchu regionu, pořízení inventáře k vybavení informačního centra nebo zlepšení jazykových dovedností pracovníků informačních center.


Vyhlášení dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2018
Dotační program ve výši 600 tisíc korun bude vyhlášen pro potřeby zejména menších obcí, v kterých je nutné řešit čištění odpadních vod. Studie má obcím napomoci nalézt optimální variantu odkanalizování a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování bez uvážení všech možných variant. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018 prostřednictvím aplikace eDotace.


Vyhlášení Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018
Dotační program v celkové výši 3 miliony korun je určen pro obce, které jsou nebo mohou být postihovány povodněmi, při kterých dochází k ohrožení obyvatel obce a k nemalým škodám na majetku sloužícímu k zabezpečení základních funkcí v území obcí (komunikace, mosty, vzdělávací zařízení, vodohospodářská infrastruktura apod.) a také ke škodám na soukromém majetku obyvatel. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018 prostřednictvím aplikace eDotace.

Podpora je zaměřena na projektovou přípravu protipovodňových opatření.


Vyhlášení dotačního titulu Ochrana přírody 2018
Účelem dotačního titulu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomohou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na projekty řešící praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů, údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, výsadbu a údržbu geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně výsadby ovocných stromů, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin, údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody. Celková alokace programu pro rok 2018 je výši 1,4 milionu korun. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 1. 2018 do 9. 2. 2018 prostřednictvím aplikace eDotace.


Vyhlášení dotačních programů Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2018
Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018

Program je účelově určen na následující tematické okruhy kulturních aktivit:

v oblasti živé kultury:

 • Festivaly a soutěže – literární, divadelní, filmové a taneční apod.
 • Hudba
 • Výtvarné umění, foto, Land Art
 • Podpora tradiční lidové kultury         
 • Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit       
 • Západočeské baroko

v oblasti historie a kulturního dědictví:

 • Kulturní dědictví
 • Významná výročí roku 2018 spojená s českou státností
 • Významná výročí osobností spjatých s Plzeňským krajem v oblasti kultury

O tento program byl velký zájem i předchozích letech.


Dotační program Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018

Tento průběžný dotační program se etabloval jako vhodný nástroj podpory zejména živé kultury na území Plzeňského kraje, přičemž jeho prioritou zůstává podpora nízkorozpočtových kulturních a uměleckých aktivit v následujících oblastech:

 • Živá kultura v Plzeňském kraji
 • Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob
 • Ojedinělé projekty, které přispějí k prezentaci uměleckých a kulturních aktivit pro širokou veřejnost


Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2018

Tento dotační program se v roce 2017 osvědčil jako vhodný realizační nástroj Plzeňského kraje pro podporu rozvoje literární tvorby a vydávání neperiodických publikací. Jeho cílem je:

 • poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji,
 • živení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu,
 • podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu,
 • podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů.

Program Podpora literární tvorby není určen na vydávání publikací typu prezentace měst a obcí, obrazových a fotografických publikací propagujících Plzeňský kraj.

Celkové finanční nároky na tyto dotační programy jsou 7 milionů korun.


Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2018
Dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
Cílem dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty.

Dotace budou poskytovány v následujících dotačních titulech:

1.  Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

2.  Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

3.  Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Dotační program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje
Cílem dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, podporovat obnovu staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a podporovat zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru a také konzervaci a uložení originálů.

Dotace budou poskytovány v následujících dotačních titulech:

1.  Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.

2.  Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

3.  Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na objekty, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje
Dotační program souvisí s poskytováním dotací na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Jeho cílem je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, významných osobností, československého odboje, obětí I. světové války a nacistického teroru v letech 1938 – 1945, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa. Dotace je určena pouze na obnovu objektů vzniklých po vyhlášení samostatného Československa, tj. 28. 10. 1918.

Celkové finanční nároky na tyto dotační programy jsou 27,5 milionu korun.

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnešní články
Oslava 100 letého výročí na zámku Zbiroh
Dožínky Plzeňského kraje v Tachově
Seniorský tým Plzeňského kraje zvítězil
Výstraha na nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj
Národní Konference Venkov
Dožínky Plzeňského kraje
Požár lesa a pole
Odborné  dovednosti žáků Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy
Zeleň na střeše pomůže zlepšit mikroklima části Plzně
Podpory včelařům

Nejčtenější články
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
Usnesení vlády ČR k evropským zdrojům v letech 2007-2013
Nadace Partnerství vyhlašuje nové granty pro rok 2006
Krajská informační střediska v ČR
Role obnovitelných zdrojů pro regionální rozvoj a rozvoj venkova
Možnost obcí získat aktivity typu Leader
SEZNAM MAS LEADER ČR
Co znamená projekt BAK?
Pravidla pro LEADER ČR 2006
Kotelny na biomasu pro obce a města

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 12 Zobrazit následující
odkaz na stránky UZEI

odkaz na stránky UZEI
odkaz na stránky Agroporadenství

odkaz na stránky Agroporadenství
odkaz na stránky Agroweb

odkaz na stránky Agroweb
odkaz na agrární www portál

odkaz na agrární www portál
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
odkaz na stránky Plzeňského kraje

odkaz na stránky Plzeňského kraje
vyhledávání obcí a v mikroregionech

vyhledávání obcí a v mikroregionech
odkaz na stránky MZe ČR

odkaz na stránky MZe ČR
portál SZIF

portál SZIF
Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu

Ústav pro hospodáoskou úpravu lesu
odkaz na stránky Infovenkov

odkaz na stránky Infovenkov
Standardy výrob

Standardy výrob